Povinnost sdělovat informace o osobách žijících v bytové jednotce

Novelou občanského zákoníku provedenou zák. 163/2020 Sb. došlo ke zpřesnění oznamovací povinnosti vlastníka dle ust. § 1177 občanského zákoníku. V důsledku provedené změny má vlastník povinnost sdělit (a následně průběžně aktualizovat) SVJ údaje o své osobě, a to konkrétně jméno a bydliště, zároveň pak uvést jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Tuto informaci je vlastník povinen poskytnout a případně aktualizovat „bez zbytečného odkladu“.

Cílem úpravy je potřeba poskytnutí komplexních informací osoby odpovědné za správu domu tak, aby s nimi mohla náležitě naložit v případě nutnosti vyklizení bytu, ať již v důsledku živelní pohromy či jiných okolností. Dojde-li v době k požáru bude osoba odpovědná za správu domu zjišťovat, kolik osob se zpravidla v domě zdržuje – má zde svou domácnost.