Společenství vlastníků jednotek

architecture, reside, facade-1719526.jpg

Sousedské spory

Poměrně častým problémem, který sousedé vzájemně řeší, jsou tzv. imise. Imisemi je ve smyslu občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) cokoliv, co vychází ze sousedova pozemku na pozemek jiného souseda, a to v míře nepřiměřené místním poměrům, kdy takové imise podstatně omezují jiného v obvyklém užívání jeho (ať už vlastní, anebo např. pronajaté) nemovitosti. Jedná se zejména …

Sousedské spory Pokračovat ve čtení »

building, house, windows-414408.jpg

Společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky

Společnou částí domu užívanou výhradně jedním z vlastníků je zpravidla balkon či radiátor. Vlastník bytové jednotky je oprávněn vykonávat pouze tzv. drobné opravy (těmi se rozumí vesměs opravy povrchové, konkrétní posouzení je však třeba učinit vždy pro konkrétní situaci), co však dělat v případě nutnosti zásahu zásadnějšího charakteru?  Vlastník má v takovém případě povinnost obrátit se na SVJ. …

Společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky Pokračovat ve čtení »

Nucený prodej bytu problémového vlastníka na návrh SVJ

Novela občanského zákoníku podstatně zjednodušila možnost SVJ iniciovat nucený prodej bytu v případě, že problémový vlastník bytu „porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.“ Ust. § 1184 odst. 1 občanského zákoníku stanovuje, že na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka. Oprávněnou osobou je …

Nucený prodej bytu problémového vlastníka na návrh SVJ Pokračovat ve čtení »

Prohlášení vlastníka pro rozdělení nemovitosti na byty

Vyžaduje-li situace rozdělení domu na více bytů tak, aby vlastníci nesetrvávali nadále v podílovém spoluvlastnictvím, nýbrž každý z nich byl výhradním vlastníkem bytu a spoluvlastnictví by setrvávalo pouze ve vztahu ke společným částem domu a pozemku, či za účelem rozdělení vlastnického práva k domu na vlastnické právo k jednotlivým bytům za účelem prodeje jednotlivých jednotek, je právě prohlášení vlastníka …

Prohlášení vlastníka pro rozdělení nemovitosti na byty Pokračovat ve čtení »

Opravy a úpravy společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky

Společnou částí domu užívanou výhradně jedním z vlastníků je zpravidla balkon či radiátor. Vlastník bytové jednotky je oprávněn vykonávat pouze tzv. drobné opravy (těmi se rozumí vesměs opravy povrchové, konkrétní posouzení je však třeba učinit vždy pro konkrétní situaci), co však dělat v případě nutnosti zásahu zásadnějšího charakteru?  Vlastník má v takovém případě povinnost obrátit se na SVJ. …

Opravy a úpravy společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky Pokračovat ve čtení »

Povinnost sdělovat informace o osobách žijících v bytové jednotce

Novelou občanského zákoníku provedenou zák. 163/2020 Sb. došlo ke zpřesnění oznamovací povinnosti vlastníka dle ust. § 1177 občanského zákoníku. V důsledku provedené změny má vlastník povinnost sdělit (a následně průběžně aktualizovat) SVJ údaje o své osobě, a to konkrétně jméno a bydliště, zároveň pak uvést jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli …

Povinnost sdělovat informace o osobách žijících v bytové jednotce Pokračovat ve čtení »