Opravy a úpravy společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky

Společnou částí domu užívanou výhradně jedním z vlastníků je zpravidla balkon či radiátor. Vlastník bytové jednotky je oprávněn vykonávat pouze tzv. drobné opravy (těmi se rozumí vesměs opravy povrchové, konkrétní posouzení je však třeba učinit vždy pro konkrétní situaci), co však dělat v případě nutnosti zásahu zásadnějšího charakteru?  Vlastník má v takovém případě povinnost obrátit se na SVJ. Změnu společných částí domu není vlastník bytu oprávněn provést. Došlo-li by k takové změně bez souhlasu osoby odpovědné za správu domu a pozemku, může se SVJ domáhat, aby vlastník uvedl společné části v předešlý stav, v případně poškození společných částí rovněž žádat náhradu škody.

Tato úprava cílí na komplexní přístup k informacím o nemovitosti tak, aby nedošlo k nežádoucím stavebním úpravám. Hovoříme-li o společné části nemovitosti, je právo na informace zřejmé, má však SVJ právo na informace o stavebních úpravách, které provádí vlastník bytové jednotky přímo v této jednotce? Jeho právo je nepochybně dáno, neboť jde o jeho výhradní vlastnictví, avšak ust. § 1182 občanského zákoníku mu nově stanovuje povinnost o stavebních úpravách provedených v bytové jednotce SVJ předem informovat. SVJ má právo jej v souladu s ust. § 1182 ověřit z hlediska neohrožení, nepoškození a nezměnění společných částí nemovitosti, a to již během provádění stavebních úprav. Ověření může proběhnout jak posouzením stavební dokumentace, tak osobní obhlídkou, přičemž vlastník bytu je povinen na základě předchozí výzvy umožnit osobě odpovědné za správu domu přístup do bytu.

Dojde-li odpovědná osoba k závěru, že mohlo dojít k závažnému ohrožení společných částí domu nebo tento stav hrozí, byla by tato skutečnost důvodem k postupu podle ust. § 2903 odst. 2 občanského zákoníku, tedy žádat soud o uložení vhodného a přiměřeného opatření k odvrácení hrozící újmy.

Článek je zpracován k datu uvedenému u příspěvku a informace v něm uvedené jsou aktuální k okamžiku uveřejnění. Informace v článku jsou obecné a nenahrazují právní radu pro Vámi řešenou konkrétní situaci.