Nucený prodej bytu problémového vlastníka na návrh SVJ

Novela občanského zákoníku podstatně zjednodušila možnost SVJ iniciovat nucený prodej bytu v případě, že problémový vlastník bytu „porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.“ Ust. § 1184 odst. 1 občanského zákoníku stanovuje, že na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka.

Oprávněnou osobou je míněno SVJ, které dle dikce zákona zašle takovému vlastníku nejprve písemnou výstrahu. Dle odst. 2 téhož ustanovení má výstraha obsahovat důvod jejího udělení, upozornění na možnost následného podání návrhu na nucený prodej soudu a výzvu ke zdržení porušování povinností, to vše se lhůtou alespoň 30 dnů. Nebude-li výstraze ze strany problémového vlastníka vyhověno, nabízí se postup SVJ směřující k podání návrhu na prodej bytové jednotky tohoto vlastníka. S podáním návrhu soudu je nutno vyslovit souhlas většinou všech vlastníků jednotek.

Řešíte-li v rámci činnosti SVJ chování vlastníka narušující výkon práv vlastníků jednotek, neváhejte se na nás obrátit.