architecture, reside, facade-1719526.jpg

Sousedské spory

Poměrně častým problémem, který sousedé vzájemně řeší, jsou tzv. imise. Imisemi je ve smyslu občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) cokoliv, co vychází ze sousedova pozemku na pozemek jiného souseda, a to v míře nepřiměřené místním poměrům, kdy takové imise podstatně omezují jiného v obvyklém užívání jeho (ať už vlastní, anebo např. pronajaté) nemovitosti. Jedná se zejména o obtěžování odpadem, vodou, prachem, kouřem, pachem, plynem, světlem, stínem, hlukem či otřesy.

Obzvlášť v bytových domech se nejedná o nijak výjimečnou záležitost. V takových případech je vždy vhodné nejdříve souseda na tuto skutečnost ústně anebo písemně upozornit a požádat jej, aby závadný stav napravil, případně se jej nadále zdržel. Pokud soused nevyhoví anebo nijak nereaguje, je v případě bydlení v bytovém domě možné řešit problém na úrovni bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ). Nezřídka kdy dojde k nápravě takové situace právě v této fázi.

Pokud imise v rámci bytového domu trvají i nadále, může v krajním případě dojít dokonce k vyloučení člena bytového družstva či v případě SVJ může soud na návrh takového společenství vlastníků nebo na návrh konkrétního dotčeného vlastníka jednotky nařídit prodej bytové jednotky.

Jak v případě imisí v rámci bytového domu, tak v případě imisí v rámci samostatných obytných domů či pozemků, je dále možné se na sousedovi domáhat zdržení se imisí podáním žaloby k soudu. Jakkoli není takový způsob úplně rychlý, lze jím dosáhnout vymahatelného rozhodnutí soudu a v případě úspěchu ve věci i vynaložených nákladů či náhrady vzniklé škody.

Problémové chování souseda je v neposlední řadě rovněž možné oznámit „příslušným orgánům“, např. policii ČR, obecnímu úřadu (či úřadu městské části) anebo hygienické stanici. Policii ČR, příp. Městskou policii je vhodné kontaktovat zejména v situaci, kdy se jedná o opakované rušení nočního klidu, který obecně trvá mezi 22. až 6. hodinou ranní. Policie může v takovém případě situaci vyřešit ihned, a to jak napomenutím, tak i uložením pokuty na místě.