lgls

laptop, paper, cool backgrounds-3076957.jpg

Nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavateli uhradit zaměstnanci odstupné, a to zejména v případě, že dojde k výpovědi pracovního poměru z důvodu: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele. Odstupné v případě těchto důvodů ukončení pracovního poměru náleží zaměstnanci zpravidla ve výši 1-3 násobku …

Nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru Pokračovat ve čtení »

architecture, reside, facade-1719526.jpg

Sousedské spory

Poměrně častým problémem, který sousedé vzájemně řeší, jsou tzv. imise. Imisemi je ve smyslu občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) cokoliv, co vychází ze sousedova pozemku na pozemek jiného souseda, a to v míře nepřiměřené místním poměrům, kdy takové imise podstatně omezují jiného v obvyklém užívání jeho (ať už vlastní, anebo např. pronajaté) nemovitosti. Jedná se zejména …

Sousedské spory Pokračovat ve čtení »

calculator, calculation, insurance-385506.jpg

Povinnost platit odvody z dohod o provedení práce

Vláda v červnu 2023 schválila tzv. konsolidační balíček. Konsolidační balíček v aktuální podobě projednává Poslanecká sněmovna. Součástí konsolidačního balíčku je rovněž výrazná změna v povinnosti odvodů nemocenského pojištění, jež se dotkne zaměstnanců vykonávající práci na základě dohody o provedení práce. Účast na nemocenském pojištění Doposud pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti platí, že z měsíční odměny …

Povinnost platit odvody z dohod o provedení práce Pokračovat ve čtení »

job, office, team-5382501.jpg

Zásadní změny zákoníku práce – homeoffice, dovolená a příplatky pro DPP a DPČ

Novela zákoníku práce Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh novely zákona, jenž byl schválenou vládou, a Poslaneckou sněmovnou. Návrh novely nebyl usnesením Senátu přijat neboť jej po projednání dne 27.7.2024 vrátil s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně, nicméně jediná věcná připomínka směřuje do oblasti účinnosti (senátem navržena účinnost k 1.1.2024), pročež lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že právě níže …

Zásadní změny zákoníku práce – homeoffice, dovolená a příplatky pro DPP a DPČ Pokračovat ve čtení »

homes, buildings, house-4549865.jpg

Neuhrazení kupní ceny za nemovitost

Prodáváte svou nemovitost a nedostali jste zaplaceno? Pakliže jste se rozhodli ušetřit v procesu prodeje nemovitosti za notářskou či advokátní úschovu a s důvěrou v kupujícího jste převedli vlastnictví nemovitosti dříve, než došlo k úhradě kupní ceny, není vše ztraceno.  Ačkoliv k převodu vlastnického práva došlo k okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a v listu vlastnictví je …

Neuhrazení kupní ceny za nemovitost Pokračovat ve čtení »

business, success, curve-1989130.jpg

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky

Základ právní úpravy získávání kapitálu kapitálových společností nalezneme v ust. § 216 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Ten stanoví, že základní kapitál lze zvýšit převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů, nebo kombinací uvedených způsobů. Jedním ze způsobů získání prostředků společnosti tak je úpis nových akcií. …

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky Pokračovat ve čtení »

building, house, windows-414408.jpg

Společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky

Společnou částí domu užívanou výhradně jedním z vlastníků je zpravidla balkon či radiátor. Vlastník bytové jednotky je oprávněn vykonávat pouze tzv. drobné opravy (těmi se rozumí vesměs opravy povrchové, konkrétní posouzení je však třeba učinit vždy pro konkrétní situaci), co však dělat v případě nutnosti zásahu zásadnějšího charakteru?  Vlastník má v takovém případě povinnost obrátit se na SVJ. …

Společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky Pokračovat ve čtení »

architecture, balconies, house-2295480.jpg

Prohlášení vlastníka nemovitosti

Vyžaduje-li situace rozdělení domu na více bytů tak, aby vlastníci nesetrvávali nadále v podílovém spoluvlastnictvím, nýbrž každý z nich byl výhradním vlastníkem bytu a spoluvlastnictví by setrvávalo pouze ve vztahu ke společným částem domu a pozemku, či za účelem rozdělení vlastnického práva k domu na vlastnické právo k jednotlivým bytům za účelem prodeje jednotlivých jednotek, je právě prohlášení vlastníka …

Prohlášení vlastníka nemovitosti Pokračovat ve čtení »

Víza za účelem dočasné ochrany

22.3. vydává ministerstvo vnitra ukrajinským uprchlíkům před válkou víza za účelem dočasné ochrany. Nahradí tak speciální dlouhodobá víza. Nejdůležitější změnou nového vízového režimu je možnost vycestovat mimo území ČR po maximální dobu 90 dní. Na druhou stranu však bude řízení podle náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška zdlouhavější než doposud, a je k tomu zapotřebí cestovní …

Víza za účelem dočasné ochrany Pokračovat ve čtení »

Veřejná nabídka cenných papírů

V rámci tohoto článku se soustředíme na veřejnou nabídku cenných papírů. Tou se dle dikce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.června 2017 (dále jen Nařízení o prospektu) (čl. I. odst. 4 b) rozumí nabídka určená více než 150 fyzických osobám v jednom členském statě, nepočítaje v to kvalifikované investory. Nutno v tomto kontextu doplnit, že …

Veřejná nabídka cenných papírů Pokračovat ve čtení »