lgls

Víza za účelem dočasné ochrany

22.3. vydává ministerstvo vnitra ukrajinským uprchlíkům před válkou víza za účelem dočasné ochrany. Nahradí tak speciální dlouhodobá víza. Nejdůležitější změnou nového vízového režimu je možnost vycestovat mimo území ČR po maximální dobu 90 dní. Na druhou stranu však bude řízení podle náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška zdlouhavější než doposud, a je k tomu zapotřebí cestovní …

Víza za účelem dočasné ochrany Pokračovat ve čtení »

Zvýšení základního kapitálu upsání nových akcií na základě veřejné nabídky

Základ právní úpravy získávání kapitálu kapitálových společností nalezneme v ust. § 216 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Ten stanoví, že základní kapitál lze zvýšit převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů, nebo kombinací uvedených způsobů. Jedním ze způsobů získání prostředků společnosti tak je úpis nových akcií. …

Zvýšení základního kapitálu upsání nových akcií na základě veřejné nabídky Pokračovat ve čtení »

Registrace uprchlíků

Další změny související s uprchlickou krizí jsou prodloužení lhůty na registraci cizince ze 3 na 30 dní, ředitelé škol mohou za účelem lepší integrace po dobu nezbytně nutnou nahradit ukrajinským dětem výuku podle výukového plánu výukou jinou, avšak v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a také jim zajistit výuku ukrajinským učitelem, který nesplňuje podmínku znalosti českého jazyka.

Veřejná nabídka cenných papírů

V rámci tohoto článku se soustředíme na veřejnou nabídku cenných papírů. Tou se dle dikce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.června 2017 (dále jen Nařízení o prospektu) (čl. I. odst. 4 b) rozumí nabídka určená více než 150 fyzických osobám v jednom členském statě, nepočítaje v to kvalifikované investory. Nutno v tomto kontextu doplnit, že …

Veřejná nabídka cenných papírů Pokračovat ve čtení »

Prohlášení vlastníka pro rozdělení nemovitosti na byty

Vyžaduje-li situace rozdělení domu na více bytů tak, aby vlastníci nesetrvávali nadále v podílovém spoluvlastnictvím, nýbrž každý z nich byl výhradním vlastníkem bytu a spoluvlastnictví by setrvávalo pouze ve vztahu ke společným částem domu a pozemku, či za účelem rozdělení vlastnického práva k domu na vlastnické právo k jednotlivým bytům za účelem prodeje jednotlivých jednotek, je právě prohlášení vlastníka …

Prohlášení vlastníka pro rozdělení nemovitosti na byty Pokračovat ve čtení »

Opravy a úpravy společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky

Společnou částí domu užívanou výhradně jedním z vlastníků je zpravidla balkon či radiátor. Vlastník bytové jednotky je oprávněn vykonávat pouze tzv. drobné opravy (těmi se rozumí vesměs opravy povrchové, konkrétní posouzení je však třeba učinit vždy pro konkrétní situaci), co však dělat v případě nutnosti zásahu zásadnějšího charakteru?  Vlastník má v takovém případě povinnost obrátit se na SVJ. …

Opravy a úpravy společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky Pokračovat ve čtení »

Povinnost sdělovat informace o osobách žijících v bytové jednotce

Novelou občanského zákoníku provedenou zák. 163/2020 Sb. došlo ke zpřesnění oznamovací povinnosti vlastníka dle ust. § 1177 občanského zákoníku. V důsledku provedené změny má vlastník povinnost sdělit (a následně průběžně aktualizovat) SVJ údaje o své osobě, a to konkrétně jméno a bydliště, zároveň pak uvést jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli …

Povinnost sdělovat informace o osobách žijících v bytové jednotce Pokračovat ve čtení »