gate, fence, wrought iron-338252.jpg

Jaké existují druhy svěřenských fondů?

Svěřenské fondy jsou po celém světě využívány mnoha různými způsoby a existuje také mnoho různých typů svěřenských fondů. V České republice jich však většina spadá do tří následujících kategorií:

Fixní svěřenské fondy

Pokud hned zpočátku jmenujete konkrétní obmyšlené a přesně stanovíte jejich budoucí nárok na plnění ze svěřenského fondu (kdy a kolik obdrží), potom jste založili fixní svěřenský fond.

Tyto svěřenské fondy jsou zakládány z mnoha důvodů, včetně:

Svěřenské fondy za účelem doživotního užívání

Svěřenské fondy za účelem doživotního užívání jsou většinou využívány k ochraně zájmů Vašich dětí z předchozích vztahů. Běžně se aktivují až okamžikem Vaší smrti.

Vaši svěřenští správci mají povinnost užívat majetek ve svěřenském fondu k podpoře Vašeho partnera/partnerky až do doby jeho/její smrti. Následně majetek přechází na Vaše děti (nikoli do rukou partnerovi nové manželky či manžela)

Svěřenské fondy sloužící k přeskočení generace

Jako prarodič se rozhodnete uložit stranou určitou finanční částku pro svá vnoučata. Tento obnos může být postupně používán např. k úhradě školného a vnoučeti plně vyplacen v okamžiku, kdy dosáhne Vámi určeného věku.

Takový typ svěřenského fondu zajistí, aby Vaše vnouče bude čerpalo finanční prospěch přímo, nikoli skrze své rodiče (zvláště důležité to může být např. v situacích, kdy jeho rodiče žijí v nestabilním manželství). Umožní Vám to zároveň odsunout plné vyplacení stanovené částky až na dobu, kdy vnouče získá vice ‘životních zkušeností’ (oblíbeným věkem je dovršení 25 let).

Svěřenské fondy ke správě chalupy

Svěřenské fondy ke správě chalupy plní přesně ten účel, který z jejich názvu vyplývá – jde o jednoduchou strukturu, která Vám umožní předat chalupu Vašim dětem, vnoučatům a dalším budoucím generacím. Zajistí, že každý, kdo ji bude chtít využívat, tak bude moci činit, přičemž současně předchází rodinnému konfliktu, který by jinak v budoucnu nevyhnutelně nastal.

Diskreční svěřenské fondy

Většina svěřenských fondů, které pro klienty zakládáme, jsou právě diskrečního typu.

Tento typ svěřenského fondu je specifický v tom, že zpočátku nemá konkrétně jmenované obmyšlené. Namísto toho jsou stanoveny ‘skupiny’ – děti, vnoučata, atd., avšak bez určení konkrétního podílu, žádné konkrétní osobě. Přestože takové uspořádání může vypadat neurčitě, svěřenští správci budou mít k dispozici jasné instrukce v odlišné listině nazývané ‘memorandum přání’, kde jim přesně vysvětlíte, jak mají s majetkem ve svěřenském fondu naložit. Pokud zvolíte tuto strukturu, není možné říci, které osobě patří, jaký podíl (což do budoucna chrání jak vyčleněný majetek/tak osoby, kterým z něj má být plněno).

Diskreční svěřenské fondy se používají mnoha různými způsoby. Pro představu nabízíme několik příkladů:

Ochrana majetku a rodinné svěřenské fondy

Tento typ svěřenského fondu chrání Vaši rodinu a Váš rodinný majetek. Jestliže je majetek vyčleněn do svěřenského fondu, přestává být Váš – stává se součástí majetku fondu. Znamená to, že Vaši případní budoucí exekutoři, věřitelé, ex-manželé, a další k němu nebudou mít přístup.

Tyto svěřenské fondy by měly být běžné pro každého majitele firmy nebo kohokoli, kdo zastává rizikové povolání. Svěřenský fond chrání Váš rodinný majetek (zvláště Váš dům) před riziky vyplývajícími z této činnosti. I přestože Vaše firma může zkrachovat, Váš dům a další rodinný majetek bude v takové situaci ochráněn.

Další výhodou těchto svěřenských fondů je fakt, že Vám umožní ponechat si kontrolu nad tím, kdo od Vás jaký majetek získá, a to jak za Vašeho života, tak po Vaší smrti. Mohou být použity k vyřešení dědických záležitostí stejně jako k ochraně podílů Vašich dětí před nároky jejich budoucích partnerů.

Svěřenské fondy pro nástupnictví v podnikání

Jedná se o mírně komplikovanější struktury, které Vám umožní oddělit kontrolu od vlastnictví Vaší firmy. V případě, že si přejete předat firmu Vašim dětem, avšak nejste si jistí, zda jsou připraveny převzít kontrolu a řízení podniku, jde o perfektní strukturu.

Svěřenské fondy k držbě obchodního podílu

Svěřenské fondy mohou být využity také k držbě rodinných firem. Z tohoto uspořádání mohou plynout určité daňové výhody a výsledkem bude, že firmu bude vlastnit rodina jako celek nikoli pouze vybrané osoby. (Vezměte v potaz, že toto uspořádání v žádném případě neomezuje Vaši kontrolu nad firmou).

Dynastické svěřenské fondy

Dynastické svěřenské fondy jsou speciálním typem diskrečních svěřenských fondů, které jsou sestavovány za účelem správy rodinného a obchodního majetku. Majetek tak zůstává chráněn a může být předáván nikoli pouze jedné generaci, ale všem, jež budou následovat.

Některá jména jsou velmi známá; Rothschild, Murdoch, Agnelli, Getty, Rockefeller, jiná méně. K založení dynastického svěřenského fondu, však nemusíte být stejně bohatí jako rodina Rotchildů, stačí, když jste během svého života založili rodinou firmu, která je pro Vás natolik důležitá, že zaslouží ochránit pro budoucí generace.

Svěřenské fondy sloužící určitému účelu

Svěřenské fondy sloužící určitému účelu můžete využít k podpoře školy, sportovního klubu, vesnice a podobně. Svěřenskému správci dáte k dispozici určité finanční prostředky. Ten je investuje a dále použije za účelem, který stanovíte. Tento druh svěřenských fondů většinou nemá obmyšlené.

Svěřenský fond za určitým účelem může nést Vaše jméno: ‘Svěřenský fond Jana Nováka na podporu sportovních stipendií’. Vaše jméno Vás takto přežije.

Tyto svěřenské fondy mohou být zakládány za účelem podpory sportu na školách, v obcích, za účelem školních stipendií nebo např. k péči o historické památky.