Prohlášení vlastníka pro rozdělení nemovitosti na byty

Vyžaduje-li situace rozdělení domu na více bytů tak, aby vlastníci nesetrvávali nadále v podílovém spoluvlastnictvím, nýbrž každý z nich byl výhradním vlastníkem bytu a spoluvlastnictví by setrvávalo pouze ve vztahu ke společným částem domu a pozemku, či za účelem rozdělení vlastnického práva k domu na vlastnické právo k jednotlivým bytům za účelem prodeje jednotlivých jednotek, je právě prohlášení vlastníka dokumentem, jenž je zapotřebí vlastníkem či vlastníky nemovitostí sepsat.

Náležitosti prohlášení vlastníka upravuje občanský zákoník v ust. § 1166 a násl. a jsou jimi zejména  specifikace vlastníka či vlastníků i nemovitosti, údaje o nově vznikajících jednotkách, tj. jejich pojmenování, určení účelu užívání a popis společných částí domu včetně určení, jaké části jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku konkrétní jednotky a stanovení velikosti podílů na společných částech domu a pozemku.

Společnými částmi domu se rozumí především ty části domu, které jsou určeny pro společné užívání vlastníků jednotek a blíže se jejich specifikace věnuje znění nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a dále občanský zákoník. Je jimi vždy pozemek, jehož součástí je dům, dále pak např. základy domu, obvodové stěny, střecha, zápraží, balkony, kotelny a vše, co vlastníci za společnou část stanoví, neboť výčtem uvedeném v uvedených právních předpisech není vlastník nikterak omezen. Pozemky obklopující dům, zejména zahradu, pak lze určit jako funkčně související pozemky a společnou část nemovitosti.

Součástí prohlášení vlastníka je schéma každého podlaží domu včetně výměry jednotlivých místností a jednotek, přičemž výměra jednotlivých bytů je následně promítnuta do výše podílu na společných částech domu vyjádřeného zlomkem.

Otázkám týkajícím se údržby a oprav společných částí nemovitosti jsme se blíže věnovali v článku Opravy a úpravy společné části domu ve výhradním užívání vlastníka bytové jednotky. 

Článek je zpracován k datu uvedenému u příspěvku a informace v něm uvedené jsou aktuální k okamžiku uveřejnění. Informace v článku jsou obecné a nenahrazují právní radu pro Vámi řešenou konkrétní situaci.