business, success, curve-1989130.jpg

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky

Základ právní úpravy získávání kapitálu kapitálových společností nalezneme v ust. § 216 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Ten stanoví, že základní kapitál lze zvýšit převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů, nebo kombinací uvedených způsobů. Jedním ze způsobů získání prostředků společnosti tak je úpis nových akcií. Úpis pak může probíhat na základě privátní či veřejné nabídky.  

Zákonným povinnostem souvisejícím s veřejnou nabídkou cenných papírů se blíže věnujeme v článku https://www.lgls.cz/verejna-nabidka-cennych-papiru/. Budou-li nové akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, je nutno posoudit nutnost sestavení základní prospektu emise cenných papírů s ohledem na znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.června 2017 (dále jen Nařízení o prospektu).  

Proces vedoucí k získání kapitálu společnosti úpisem nových akcií je rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti. Valná hromada učiní rozhodnutí či pověří představenstvo k rozhodnutí o zvýšení ZK úpisem akcií ve smyslu ust. 202 a násl. ZOK až do výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu, přičemž zároveň stanoví, zda upisování nad částku navrhovaného zvýšení bude či nebude připuštěno. Stanovena bude jmenovitá hodnota cenného papíru, jeho forma, počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Akcie budou nabídnuty k upsání ve stanovené lhůtě plynoucí ode dne uveřejnění veřejné nabídky (lhůta činí minimálně 2 týdny, maximálně 2 roky – § 476 ZOK) a upisování proběhne zápisem do listiny upisovatelů.  

Uvažujete-li o získání kapitálu společnosti prostřednice nových akcií, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým profesionálů Vás celým procesem provede.