Veřejná nabídka cenných papírů

V rámci tohoto článku se soustředíme na veřejnou nabídku cenných papírů. Tou se dle dikce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.června 2017 (dále jen Nařízení o prospektu) (čl. I. odst. 4 b) rozumí nabídka určená více než 150 fyzických osobám v jednom členském statě, nepočítaje v to kvalifikované investory. Nutno v tomto kontextu doplnit, že rovněž informace o možnosti uplatnění přednostního práva upsat dluhopisy společnosti stávajícími akcionáři, bude-li adresována širšímu okruhu osob, představuje veřejnou nabídku.

S veřejnou nabídkou cenných papírů se pojí povinnosti dostatečně informovat investory o činnosti emitenta a rizicích investování do nabízených cenných papírů, a to ve formě zveřejněného prospektu cenných papírů schváleného Českou národní bankou. Nutno však nejprve specifikovat ty emise, na něž se tato povinnost nevztahuje, neboť jsou přímo Nařízením o prospektu vyjmuty z jeho působnosti.

Výjimky z povinnosti zveřejnit prospekt

Jakkoliv se může jednat o nabídku veřejnou, povinnost uveřejnit prospekt se nevztahuje na veřejnou nabídku určenou kvalifikovaným investorům či omezenému okruhu osob se společností propojenou, či převyšuje-li jmenovitá hodnota cenného papíru částku 100.000 EUR. Rozhodující pro vznik uvedených povinností je rovněž celková hodnota protiplnění cenných papírů, a výjimka směřuje na emise cenných papírů, jejichž hodnota protiplnění nepřesahuje částku 1 milionu EUR za 12 kalendářních měsíců.

Pomineme-li výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt (ucelený výčet výjimek je obsažen v čl. I. odst. 4 Nařízení o prospektu), spojují právní předpisy s veřejnou nabídkou cenných papírů povinnosti směřující k informování investorů o nabízených cenných papírech.

Nařízení o prospektu stanovuje podmínky sestavení, schválení a šíření prospektu. Splnění obsahových náležitostí základního prospektu dluhopisů předepsaných Nařízením o prospektu prověřuje Česká národní banka kompetentní k jeho schválení.

Zvažujete-li emisi cenných papírů, neváhejte se na nás obrátit. Provedeme Vás celým procesem od volby instrumentu vhodného právě pro Vás, až po samotný sepis potřebných dokumentů a zastoupení při jednání.

Článek je zpracován k datu uvedenému u příspěvku a informace v něm uvedené jsou aktuální k okamžiku uveřejnění. Informace v článku jsou obecné a nenahrazují právní radu pro Vámi řešenou konkrétní situaci.