GDPR Minikonference

Souhlas se zpracováním osobních údajů a obchodním sdělení

 

 1. Správce osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost:

Legals Services, s.r.o.
se sídlem K Dálnici 1588/33a, 104 00 Praha 10
IČO: 108 54 185
e-mail: info@lgls.cz
(jakožto pořadatel akce)

Legals s.r.o.
se sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/11, 104 00 Praha 10
IČO: 10746510
e-mail: info@lgls.cz
(jakožto spolupořadatel a prezentující)

Svěřenské fondy a trusty s.r.o.
se sídlem Na Vypichu 285/3, 162 00 Praha 6
IČO: 241 25 211
e-mail: info@trusty.cz

PRESTON Business s.r.o.
se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8
IČO 052 90 139
e-mail: info@prestonbusiness.cz
stejně jako další společnosti ve skupině PRESTON
(jakožto prezentující)

 1. Právní základ pro zpracování. Právním základem pro zpracování osobních údajů je klientem poskytnutý souhlas.
 2. Účel zpracování. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb podle smlouvy o účasti na minikonferenci Svěřenské fondy, moderní strategie ochrany a zachování hodnot, a dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem. Klient souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu či na telefonní číslo příjemce.
 1. Příjemci osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé údržby informačního systému a další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.
 1. Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené s klientem, po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 1. Práva klienta
 • Právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá.
 • Omezení zpracování osobních údajů. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 • Přenositelnost údajů. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo odvolat souhlas. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • Stížnost. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).